Wprowadzenie  
     
 

Z dużym lękiem, ale i z dużą radością budujemy tę nową internetową witrynę. Celem jej powstawania jest umożliwienie wszystkim polskojęzycznym Bliźnim poznanie najnowszego Boskiego Słowa, powstałego na terenie Meksyku w latach 1866-1950. Tych, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli o zaszłych tam wydarzeniach pragniemy poinformować, że chodzi o sprawę ogromnej wagi o zapowiedziany Apostołom przez Jezusa Chrystusa JEGO POWRÓT NA ZIEMIĘ. Zdajemy sobie sprawę, że takie twierdzenie w wielu obudzi sprzeciw i dlatego bardzo prosimy zainteresowanych o cierpliwe zapoznanie się z faktami.

A fakty są następujące: W połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku w Meksyku prosty człowiek z ludu, nazwiskiem Roque Rojas miał w czerwcu 1866 roku pierwsze przeżycie powołania przez Anioła Gabriela.
W tej wizji zostało mu zapowiedziane, że będzie tym, który przygotuje drogę do powrotu Pana. Po następnej, ogromnej wizji przekonał się o prawdziwości swojego powołania, zaczął opowiadać innym ludziom o tych otrzymywanych w stanie „zachwycenia” przekazach. Stał się też znany i ceniony wśród wszystkich szukających pomocy i rady, również poprzez dar duchowego uzdrawiania. Dzięki swojej sile przekonywania i wiarogodności udało mu się zgromadzić wokół siebie wspólnotę wiernych. Pierwszego września 1866 roku, na zorganizowanym przez niego zebraniu, po raz pierwszy przez jego usta przemawiał Eliasz. Do prowadzenia nowej wspólnoty zostało wyznaczonych siedmioro ludzi symbolizujących siedem pieczęciEpoki Zbawienia. Lecz, gdy według oczekiwań Roque Rojasa, uczestnicy spotkania w Wielkim Tygodniu roku 1869, nie wykazali się dostateczną, bogobojnością, ten opanowany „świętą złością”, zniszczył wszystkie spisane, dotąd otrzymane od Eliasza, Boskie Przekazy, ogłosił zebrania za zakończone i w ten sposób przerwał przedwcześnie swoją działalność.

Ale zasiane przez niego dobre nasienie, kiełkowało jednak i wzrastało w innych rejonach Meksyku. W jednej z pozostałych wspólnot Siedmiu Pieczęci, lata później w roku 1884, poprzez jedną z wiernych kobiet jako „przekazującej Słowo”, przemówił sam Jezus Chrystus. Od tamtej pory nieprzerwanie, poprzez kolejne generacje, aż do roku 1950 trwały Boskie Objawienia. W tym czasie nieustannie wzrastała ilość wspólnot i wiernych tak, że ten przez Chrystusa nazwany „Chrześcijańsko-spirytualistyczny” ruch objął w końcu wiele setek wspólnot z tysiącami wyznawców w całym kraju.

Wierni zbierali się w każde niedzielne przedpołudnie w skromnych salach lub w pomieszczeniach prywatnych i wszędzie tam gdzie znajdował się do dyspozycji jeden lub wielu „przekazujących Słowo”, równocześnie objawiał się Duch Boga w zależności od potrzeb i możliwości odbioru słuchaczy.

W 1950 roku, na polecenie Chrystusa, grupa mężczyzn i kobiet, najczęściej byłych „przekazujących Słowo”, zaczęła zbierać, rozproszone po całym kraju Objawienia i w postaci ksiąg udostępniać je ludzkości. Przy tym musiano w większości opierać się na kopiach stenogramów i manuskryptów, zrobionych przez tych, którzy Objawienia spisywali. Z zebranych pism (w większości z końca lat pięćdziesiątych), wybrano 366 i wydano postaci dwunastu ksiąg zatytułowanych po hiszpańsku „Libro de la Vida Verdadera,” co oznacza po polsku „Księga Prawdziwego Życia” I chociaż była to tylko część wszystkich Objawień, to na podstawie zawartości tematycznej i ich ogromnej ilości przyjęto, że jest to całość przekazu, jaki Boski Duch pragnął pozostawić ludzkości.

To Nowe Boskie Słowo, zawiera z jednej strony potwierdzenie i wyjaśnienie zdarzeń i Objawień w starym narodzie izraelskim i z czasów życia i działalności na ziemi Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony przynosi nam całą pełnię nowego duchowego poznania, stanowiącego częściowo, zdecydowaną korektę chrześcijańskiej spuścizny.

W Objawieniach skierowuje Pan swoje słowa najpierw do obecnych wiernych, których często nazywa słowami Mój Naród, Moi Uczniowie lub Pracownicy, a okazjonalnie Ukochany Izrael*, a następnie do całego duchowego Izraela* - społeczności całego świata, wszystkich ras i wyznań.

W latach siedemdziesiątych w Mexico-City zostało utworzone „Towarzystwo dla Duchowych Studiów” zajmujące się zarządzaniem i przechowywaniem manuskryptów Objawień, jak również wznowieniami i wydawnictwem literatury towarzyszącej. Towarzystwo to, istniejące do dzisiaj, widzi swoje zadanie w utwierdzaniu jednostek w poczuciu odpowiedzialności za własne czyny w świetle własnego sumienia, nie uważając się w żadnym wypadku za kierownictwo religijne.

W tym miejscu, aby ułatwić zrozumienie i cel Trzeciego Testamentu będącego zbiorem pouczeń Boskiego Mistrza oddajmy głos Jemu samemu poprzez zamieszczenie pouczeń zawartych w Trzecim Testamencie dotyczących Jego Ponownego Przyjścia:

(Tom V „Księgi Prawdziwego Życia” pouczenie 111)

1. Moje Słowo wylewa się niewyczerpanie na was. Ja jestem Chrystusem, który mieszkał między ludźmi w Drugim Czasie i który zstąpił ponownie, aby złożyć o Sobie świadectwo, wypełniając tym samym Obietnicę i swoje Słowo. Wówczas Moimi Dziełami potwierdziłem Prawo podyktowane Mojżeszowi, który nie działał według własnej, ani ludzkiej woli, lecz według woli Wiecznego. Dlatego powiadam wam, jeżeli nie zniosłem tego, co mówił Mojżesz, to tak samo nie zniosę teraz tego, czego was uczyłem jako Jezus.

2. Jestem między wami, gdyż obiecałem to Moim uczniom i zapowiedziałem, gdy będąc przez nich otoczony przy określonej okazji, zostałem zapytany w następujący sposób: „Mistrzu, powiedziałeś, że odejdziesz, ale że potem powrócisz, -powiedz nam, kiedy to będzie?”

Widziałem, że to prostota i pragnienie wiedzy skłoniło ich do zagłębiania się w tajemnice decyzji ich Pana. Przeto przemówiłem do nich czule: „Zaprawdę nie jest dalekim dzień, w którym powrócę do ludzi”, przy czym dałem im do zrozumienia, że Moja obecność nastąpi w Duchu i jednocześnie oznajmiłem im znaki, które zapowiedzą Moje Następne Przyjście. Owe znaki będą wojnami, chaosem i wielkim cierpieniem na całej ziemi. Ale zaprawdę powiadam wam, Moje przyjście w obecnym czasie nastąpiło dokładnie w środku chaosu. Oto jestem, o wy ludzie, z przekazem światła i pokoju dla waszej Duszy, z której teraz uczynię (duchową) arkę, do której dostaną się wszyscy pragnący ratunku, w której ludzkość będzie mogła znaleźć schronienie.

Ta arka będzie budowana na wierze, nadziei i działaniu miłości tych, którzy za Mną pójdą i będzie duchowo podobna do tej, która została zawierzona Noemu, gdy rozpętały się siły natury.

3. W jakim czasie żyjecie? Zastanówcie się i uświadomcie sobie, że Moją Naukę dałem wam w trzech epokach. Pierwsza, była epoką Prawa, druga -epoką Miłości i trzecia, trwająca obecnie, odpowiada Mądrości.

4. Jeden jedyny Duch będący Moim był stale obecny wśród was. Lecz jeżeli objawiłem Go w trzech różnych fazach, to rozważcie, że Formy, w których się w całym Stworzeniu manifestuję, są nieskończone i jednocześnie doskonałe.

5. W Pierwszym Czasie poznaliście Ojca jako Sędziego i jako Prawodawcę. W Drugim Czasie uczyniłem Moje Słowo człowiekiem w Jezusie i Jego Słowo mówiło z Boską Prawdą. Chrystus jest „Słowem”, tym samym, które powiedziało ludziom: „Kto zna Syna ten zna Ojca”. Teraz znajdujecie się w Trzecim Czasie, w którym wylewam na was Moją Mądrość.

6. Wypełniając Moją obietnicę przyszedłem w Duchu na alegorycznej „chmurze”, która obrazuje wasze Dusze wznoszące się do Mnie i ustanowię w ludzkich sercach Prawdziwą Świątynię.

7. Gdy słyszycie Mnie poprzez tych „przekazujący Słowo”, nie sądźcie, że Mój Duch wnika w te małe i nieczyste ciała. Powiedziałem wam już, że jest to wasz rozum, na który pada promień Mojego Światła, będący Boską Inspiracją, którą jest Mądrość i Miłość.

8. Pojmijcie cud tego Przekazu i poznajcie, że poprzez rozum tych niewykształconych Stworzeń i przez ich usta przychodzi Słowo, które oświeca nieświadomego i nawraca grzesznika tak, że wznosi on w swoim sercu godne Bogu domostwo i daje mu klucz Wiary otwierający bramy Mądrości.

9. Z nieskończoną cierpliwością, czekałem na czas, w którym rozwój waszej Duszy umożliwi wam zrozumienie Mojego przekazu poprzez organ rozumu „przekazujących Słowo”, jako przygotowanie do doskonałego kontaktu pomiędzy Moim i waszym Duchem.

10. To jest przyczyną, dla której „przekazujący Słowo” wymawia Moje Słowo, bez zmęczenia umysłu lub zachrypnięcia. Gdyż to Ja jestem tym, który porusza jego ustami, aby Moje wezwanie dotarło do ludzi. Ja zapraszam ich do odpoczynku w cieniu Drzewa Życia i do zjedzenia owocu Życia Wiecznego.

Przekaz, który tu pragniemy udostępnić, jest tłumaczeniem kompendium z „Księgi Prawdziwego Życia” zatytułowanego na polecenie Boga „Trzeci Testament”. Jak sami pewnie zdołali Państwo zauważyć jest to tłumaczenie z przekładu niemieckiego, a więc nie z oryginału hiszpańskiego, co już samo w sobie zakłada możliwość obarczenia błędami, a sprawę pogarsza jeszcze fakt, że nie jesteśmy zawodowymi tłumaczami. Stąd, więc, ten nasz uzasadniony lęk przed otworzeniem tej witryny, jak i apel do ludzi dobrej woli znających dobrze język obcy, najlepiej hiszpański, gotowych do współpracy przy powstawaniu tłumaczenia Trzeciego Testamentu na język polski. Jesteśmy również otwarci na wszelkie poważne uwagi dotyczące oferowanego tu tekstu i wskazanie nam niezamierzonych błędów. Na głównej stronie znajdziecie państwo linki kontaktowe.

Powracając do sprawy przekładu tego kompendium możemy obiecać, że ze swojej strony i na miarę naszych możliwości będziemy regularnie rozbudowywali tę witrynę, aż będzie przetłumaczona 540 stronicowa całość i będzie można pomyśleć o dalszej działalności na rzecz przełożenia wszystkich dwunastu tomów. Pragniemy jeszcze dodać, że powstający tu przekład traktujemy jako przejściową wersję roboczą w nadziei, że z upływem czasu i przy współpracy chętnych uzyskamy całość Świętego Tekstu w języku polskim godną hiszpańskiego pierwowzoru.

Poniżej umieszczamy cytaty z Trzeciego Testamentu, które niemieccy tłumacze umieścili jako motto swojego przekładu. Nam wydały się one również bardzo odpowiednie dla otwarcia tego tekstu.

„Chcę, abyście wypełniając proroctwa, z tego danego przeze Mnie Słowa zestawili księgi, następnie utworzyli wyciągi i komentarze i przekazali to do wiadomości waszym bliźnim”. (6, 52)

„Tą księgą, którą ludzkość ostatecznie uzna jako Trzeci Testament, macie bronić Mojej Sprawy. Ludzkość zna tylko prawo Pierwszego Czasu i to, co jest napisane w Pierwszym i Drugim Testamencie. Trzeci jednak zjednoczy i skoryguje to, co ludzie zmienili z braku przygotowania i zrozumienia.”(348, 25)

„Głos, który was wzywa jest głosem Boskiego Mistrza. Słowo to pochodzi od Tego, który wszystko stworzył. Esencja tego Dzieła będzie kamieniem węgielnym, na którym w przyszłości oprze się wszelki porządek. Ten, który ma moc czynienia wszystkiego, przemieni wasze serca z kamienia w Świątynię Miłości i Wzniosłości i zapali światło tam gdzie dotychczas panowała tylko ciemność.” (50, 2)