Wprowadzenie  
  Trzeci Testament (linki)  
  Spis treści  
  rozdziały:
1; 2;3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14
; 15; 16;
17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24
; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;
34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; 41; 42; 43;
44
;
45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53;
54; 55; 56; 57; 58; 59; 60;;61; 62;;63;
64; 65; 66;; Wezwanie Boga
 
 

I. Powtórne
przyjście Chrystusa-objawień Czas Trzeci

Rozdział 1
W oczekiwaniu ponownego przyjścia Chrystusa

Wprowadzenie
w Święte Wydarzenie

Nadzieje i oczekiwania

Biblijne obietnice

Wypełnione znaki

Rozdział 2
Jutrzenka Trzeciego Czasu

Pierwsze Objawienie

Przekazy i wskazówki na całym świecie

Działalność Eliasza jako przygotowującego "ścieżki Pańskie"

Rozdział 3
Duchowe Słońce powrotu Chrystusa

Przyjście Pana

Wszystkie oczy zobaczą Mnie

Rozdział 4
Pouczenie poprzez Boskie Objawienia

Źródło Objawień

Miejsce Objawień i Jego odbiorcy

Przekazywanie Boskich Objawień

Formy Objawień

Obecność istot z zaświatów podczas pouczeń Chrystusa

Czasowe ograniczenie Objawień

Rozdział 5
Powód nowego Boskiego Objawienia

Boska Wola zbawienia

Usunięcie błędów i pozbawionych wewnętrznych treści form kultu

Wyjaśnienie prawdziwego życia

Rozwój, uduchowienie i zbawienie ludzi

Rozdział 6
Trzeci Testament i Wielka Księga Życia

Księga Miłości, Prawdy i Mądrości Boga

Stosunek pomiędzy nauką Ducha a nauką Jezusa

Starcia o Nowe Słowo

Wielka Księga
Prawdziwego Życia


Rozdział 7
Działanie i znaczenie
Duchowej Nauki

Działanie Objawień

Poznanie i nadzieje
wynikające
z Nowego Słowa

Siła Boskiego Słowa

Reakcje Teologów i materialistów

Działanie Nauki Ducha

Znaczenie nowo objawionego Słowa

Rozdział 8
Nowe Wspólnoty Chrześcijańskie, Uczniowie, Apostołowie i wysłani
przez Boga

Światło i cienie we Wspólnotach

Upomnienia skierowane do słuchaczy odnoszące się do działalności na rzecz objawionej Nauki

Prawdziwi uczniowie,
nowi Apostołowie

Wysłani przez Boga na całym świecie i we wszystkich czasach

II. SPOJRZENIE WSTECZ NA PIERWSZY I NA DRUGI CZAS OBJAWIEŃ

Rozdział 9
Historia i utworzenie Narodu Izraelskiego

Historia grzechu pierworodnego

Wolna wola i pragrzech

Potop

Gotowość Abrahama do ofiary

Sen Jakuba o drabinie do Nieba

Józef i jego bracia

Wędrówka Narodu Izraelskiego przez pustynię pod kierownictwem Mojżesza

Walka Eliasza o prawdziwego Boga

Dwanaście plemion Izraela

Prorocy i pierwsi królowie Izraela

Rozdział 10
Gdy czas się wypełnił

Prorockie przypowieści

Oczekiwanie na Mesjasza w Narodzie Izraelskim

Maria, cielesna Matka Jezusa

Cześć dla dzieciątka Jezus

Związek miłości między Jezusem a Maryją

Wiedza i mądrość Jezusa

Niezrozumienie przez ludzkie środowisko w Nazarecie

Rozdział 11
Działalność Jezusa na ziemi

Chrzest w Jordanie, czas przygotowania na pustyni

Jedność Jezusa z Bogiem

Odrzucenie Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza

Jezus wśród prostego ludu,
jako przybysz przynoszący pokój
i zdrowie

Jezus niewyczerpany Mówca

Miłość Jezusa do dzieci i do natury

Nauka Jezusa

Cuda Jezusa

Cudzołożnica

Maria Magdalena Nikodem
i pytanie o Re-inkarnację przemienienie Jezusa

Niedostateczna odwaga przyznania się do Jezusa

Nienawiść do Jezusa

Zapowiedź odejścia

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

Ostatnia Wieczerza

Rozdział 12
Cierpienie, Śmierć i Zmartwychwstanie

Trudy i cierpienia całego życia Jezusa

Zdrada Judasza

Męka Jezusa

Czyn zbawczy Jezusa w zaświatach

Zjawienie się Jezusa po Jego zmartwychwstaniu

Rozdział 13
Misja i znaczenie
Jezusa i Jego Apostołów

Korektura starego obrazu Boga
i błędnej Tradycji

Jezus jako przykład do naśladowania

Znaczenie Nauki Jezusa

Wezwanie, czas nauki i doświadczeń uczniów Jezusa

Jan Apostoł

Apostołowie Piotr i Paweł

Apostołowie
-przykład do naśladowania

Rozszerzenie Chrześcijaństwa

III CZAS
CHRZEŚCIJAŃSTWA
KOŚCIELNEGO

Rozdział 14
Chrześcijaństwo, Kościoły
i obrządki

Rozwój Chrześcijaństwa

Obrządek

Duchowość

Komunia i Msza

Chrzest

Wspomnienie o zmarłych

Materialne symbole krzyże i relikwie

Cześć dla świętych

Kościelne uroczystości

Obecność Boga pomimo błędnych form kultu

Rozdział 15
Pozorni Chrześcijanie, kościelne błędy i nadużycia

Chrześcijanie z nazwy

Niewierzący i fanatycy wiary

Zafałszowania Nauki Jezusa i tego następstwa

Błędny rozwój i nadużycia w Chrześcijaństwie

IV. PRAWO BOŻE I MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

Rozdział 16
Boskie Prawo

Siła Boskiego Prawa

Prawo Miłości Bożej w Duchowym Dziele

Brak respektu dla Boskich Praw i tego następstwa

Wypełnienie Najwyższego Prawa

Rozdział 17
Nowy sposób czczenia Boga

Rozwój form oddawania czci

Pozorne modły bez zaangażowania i wiary

Prawdziwa Modlitwa

Cztery aspekty doskonałej Modlitwy

Spontaniczna Modlitwa serca bez słów

Codzienna Modlitwa

Dzień odpoczynku jako dzień na samozastanowienie

Proście, a będzie wam dane

Błogosławieństwo wstawiennictwa

Konieczność Modlitwy

Uzdrawiające działanie życia w Modlitwie

Siła Modlitwy

Miłość do Boga i do bliźniego, jako oddawanie czci Bogu

Dialog pomiędzy Bogiem i człowiekiem

Rozdział 18
Dzieła miłosierdzia
i centralne znaczenie Miłości

Odziaływujące na przeszłość Błogosławieństwo dobrych czynów

Prawdziwa i fałszywa dobroczynność

Duchowa i materialna działalność miłości

Powszechne znaczenie miłości

Wielka moc miłości

V. FORMY OBJAWIENIA
I DZIAŁANIE BOGA

Rozdział 19
Jedność Trójcy Boga

Jedność Boga z Chrystusem i Duchem Świętym

Trzy sposoby objawiania się Boga

Bóg jako Duch Stwórczy i Ojciec

Chrystus, Miłość i Słowo Boga

Duch Święty-Prawda i Mądrość Boga

Rozdział20
Maria -Miłość Macierzyńska Boga

Skromny ziemski byt Marii

Maria i Jezus

Dziewictwo Maryi

Maria wzorem dla kobiet

Maria jako Wstawienniczka, Pocieszycielka i Współodkupicielka ludzi

Boska natura Marii

Powszechne promieniowanie Marii

Rozdział 21
Wszechmoc, wszechobecność Boga i Jego Sprawiedliwość

Moc Boga

Obecność Boga we wszystkim stworzonym

Ciosy losu

Sprawiedliwość Boga

Rozdział 22
Miłość Opiekuńczość i Łaska Boga

Miłość Ojca Niebieskiego

Opiekuńczość i pomoc Boga

Pokora Najwyższego

Współczucie i współcierpienie Boga

Przebaczenie, Łaska i Miłosierdzie Boga

Rozdział 23
Inspiracja i Objawienie Boga

Boska Inspiracja

Dopasowanie Boskich Objawień do rozumu ludzkiego

Różne rodzaje Objawień Boga

Konieczność Boskich Objawień

Nieograniczoność Boskich Objawień

Objawienie się obecności Boga w człowieku

VI. STWORZENIE

Rozdział 24
Duchowe i materialne Stworzenie

Stworzenie istot duchowych

Działanie wielkich Istot Duchowych w Dziele Stworzenia

Myśli Opatrznościowe Boga

Stworzenie materialnych światów dla istot duchowych

Stworzenie człowieka

Pamięć raju

Struktura człowieka

Jedność Stwórcy ze Stworzeniem

Rozdział 25
Natura

Prawa Natury

Obecność Boga w Naturze

Natura jest stworzona przez Boga i stanowi odbicie Duchowości

Władza dzieci Boga nad Naturą

Człowiek i Natura

Rozdział 26
inne światy

Uniwersalne Światło Chrystusa

Duchowy pomost pomiędzy światami

Poznanie innych światów i form życia

Przeznaczenie gwiazd

Rozdział 27
Zaświaty

Konieczna wiedza o duchowym życiu

Niebo i Piekło

Niebiańska muzyka

W domu Mojego Ojca jest mieszkań wiele

VII DROGA ROZWOJU DO DOSKONAŁOŚCI

Rozdział 28
Umieranie, śmierć
i przebudzenie w zaświatach

Nieśmiertelność Duszy

Przygotowanie do odejścia z tego świata

Przejście do innych światów

Sen śmierci

Spotkanie w zaświatach

Sąd Duszy przez własne Sumienie

Odzyskana duchowa świadomość

Rozdział 29
Oczyszczenie i wejście
dusz w zaświaty

Wyrzuty Sumienia,
żal i samooskarżenia

Wyrównująca Sprawiedliwość

Wstępowanie Dusz
do Królestwa Bożego

Rozdział 30
Rozwój Duszy poprzez Re-inkarnację

Prawo Rozwoju

"Zmartwychwstanie ciała" prawidłowo zrozumiane

Różnorodny stan rozwoju Dusz

Znajomość wcześniejszych ziemskich bytów i poziom własnego rozwoju

Miłość jako konieczność dla duchowego rozwoju

Wielorakie powody Re-inkarnacji

Droga do doskonałości

Uniwersalna szkoła życia

Siła przekonywania nauki Re-inkarnacji

Drogi Re-inkarnacji jednej Duszy

Rozdział 31
Ocalenie, zbawienie i wieczne szczęście

Korektura błędnego wyobrażenia o zbawieniu

Niebo chce być zdobywane

Największa siła zbawcza

Ratunek i zbawienie dla każdej Duszy

Wspaniała przyszłość dzieci Boga

VIII CZŁOWIEK

Rozdział 32
Inkarnacja, natura i zadanie człowieka

Inkarnacja na ziemi

Prawidłowa ocena ciała i jego prowadzenie przez Ducha

Znaczenie i zadanie Duszy, Ducha i Sumienia w ludziach

Świątynia Boga w człowieku

Rozdział33
Mężczyzna i kobieta,
rodzice i dzieci,
małżeństwo i rodzina

Stosunek między kobieta i mężczyzną

Właściwości i zadanie mężczyzny

Kobieta małżonka i matka

Wychowanie dzieci i młodzieży

Słowo do dzieci i panien

Małżeństwo i rodzina

Rozdział 34
Wolność Woli i Sumienia

Znaczenie Sumienia i wolności woli

Złe użycie wolności woli

Konieczność podążania za impulsami Sumienia

Walka pomiędzy wolnością woli i Sumieniem

Zaostrzenie Sumienia poprzez Nowe Słowo Boga

Rozdział 35
Siła myśli, uczuć i woli

Wysyłanie i odbieranie myśli i ich działanie

Siła uczuć, pragnień i obaw

Brak samodyscypliny

IX. NAUKI BOSKIEJ MĄDROŚCI

Rozdział 36
Wiara, Prawda i Poznanie

Wszystko przetrzymująca Prawda

Poznanie Boskiej Prawdy

Poznanie Duchowości i Boskości

Warunek Duchowego Poznania

Konieczność rozszerzenie ludzkiej świadomości

Rozdział 37
Prawidłowe rozumienie tekstów biblijnych

Interpretacja biblijnych słów i obietnic

Objawienie Jezusa u Apostoła Jana

Rozdział 38
Trzy Czasy Objawień
i siedem Epok

Zależność rozwoju Boskich Objawień

Trzy Boskie Testamenty

Trzeci Czas

Siedem Epok wybawienia

Rozdział 39
Ziemski i Duchowy Izrael

Historyczne posłanie Izraela, Jego nie wywiązanie się

Rozpad Narodu Żydowskiego na Duchowy i ziemski

Duchowy Naród Izraela

144000 wybranych i oznakowanych

Rozdział 40
Siły dobra i zła

Pochodzenie dobra i zła

Pycha i pokora

Dobro, człowiek dobrej woli

Zło, człowiek pod wpływem zła

Walka pomiędzy dobrem i złem

Kuszenia i uwiedzenia

Moralne przestępstwa

Niemoc i przemijalność zła

Siła przebaczenia

Rozdział 41
Połączenie pomiędzy tą i tamtą stroną

Inpiracja i pomoc od Duchowego Świata

Zagubione i pragnące zła istoty duchowe

Walka istot duchowych o ludzkie Dusze

Połączenie ze Światem Duchowym Boga

Rozdział 42
Wina i pokuta,
doświadczenia i cierpienie

Konieczność żalu i pokuty

Prawo pokuty

Przyczyna doświadczeń i cierpień

Wiara, poddanie się i pokora w doświadczeniach

Znaczenie cierpienia i bólu

Rozdział 43
Choroba, uzdrowienie i odnowa

Pochodzenie i sens choroby

Uzdrowienie własnymi siłami

Odnowa człowieka

Rozdział 44
Życie w pojęciu Boga

Niezbędna równowaga

Dobre i gorszące przyjemności

Błogosławione i niegodne bogactwo

Prawo dawania

Wypełnianie obowiązków i zadań

Rozdział 45
Przeznaczenie, sens i spełnienie w życiu

Opatrzność i miejsce Boga w ludzkim losie

W szkole życia

Sens i wartość ludzkiego życia

X. MATERIALIZM
I SPIRYTUALIZM

Rozdział 46
Błędnie prowadzony
materialistyczny człowiek

Ospałość duchowa, niewiedza i pycha człowieka

Brakująca gotowość do odmawiania sobie, do wysiłku i odpowiedzialności

Duchowa nędza człowieka

Błędne ziemskie zachowanie i tego następstwa

Rozdział 47
Materializm i spirytualizm

Oddziaływanie panującego materializmu

Istota spirytualizmu

Komu wolno naprawdę nazywać się spirytualistą?

Spirytualizm w religiach i konfesjach

Rozdział 48
\Dary Ducha i uduchowienie

Spirytualne możliwości człowieka

Warunki i oznaki prawdziwego spirytualizmu

Błogosławione działanie uduchowienia

XI. LUDZKOŚĆ

Rozdział 49
Religia i przyznanie racji

Żadna religia lub konfesja nie jest jedyną prawdziwą

Rozwój wrogości w religiach

Stosunek między religią a nauką

Twardość i niesprawiedliwość ziemskiego prawa

Pozbawiona serca bezkrytyczność człowieka

Ziemskie prawo jako konieczne zło

Rozdział 50
Wykształcenie i nauka

Zarozumiałość i duma wiedzy

Następstwa materialistycznego rozumowego myślenia

Inspiracja nowego naukowego poznania poprzez Boga i Duchowy Świat

Uznanie dla naukowców działających dla dobra ludzkości

Rozdział 51
sprawujący władzę, nadużywający władzę i wojny

Przejściowe szaleństwo ziemskiej władzy i wielkości

Bezprawny ucisk człowieka i narodów

Spojrzenie na drugą wojnę światową

Odrzucenie i bezsens wojen

Rozdział 52
niesprawiedliwośc i upadek ludzi

Podporządkowanie i wykorzystanie słabszych przez silniejszych

Zepsucie ludzkości

Opaczny świat niedojrzałego człowieka

XII. SĄD I OCZYSZCZENIE LUDZKOŚCI

Rozdział 53
Nadszedł Czas Sądu

Zbiór plonów ludzkiego ziarna

Oczyszczenie ludzkości przez Sąd

Miłość Boga w czasie Sadu

Rozdział 54
wojna poglądów, religii i kościołów

Duchowe walki przed Królestwem Pokoju Chrystusa na ziemi

Bój o duchowe prowadzenie na ziemi

Zwalczanie duchowej wiary

Ignorowanie lub zwalczanie objawień Ducha i duchowych uzdrowień

Rozdział 55
oczyszczenie ziemi i ludzkości poprzez Sąd

Ostrzegający głos
Boga i Natury przed oczyszczającym Sądem

Władza i panowanie zła zostanie złamane

Apokaliptyczne wojny, zarazy, plagi i zniszczenia

Katastrofy ziemskie i w naturze

Sprawiedliwość miłości i miłosierdzie Boga

Oddziaływanie Sądu

XIII. PRZEOBRAŻANIE i SPEŁNIANIE SIĘ
ŚWIATA I STWORZENIA

Rozdział 56
Zwycięstwo i uznanie Duchowego Dzieła Chrystusa

Rozpowszechnianie duchowej nauki przez wysłańców Boga

Walka o uznanie Nowego Słowa

Siła Nauki Ducha Świętego

Uznanie na całym świecie Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Rozdział 57
Zwrot i zmiana na wszystkich obszarach

Nowe i głębsze poznanie

Wyjaśnienie przez wysłańców Boga

Przemiana człowieka

Zmiany i przewroty we wszystkich dziedzinach życia

Rozdział 58
Królestwo Pokoju Chrystusa i spełnienie się Stworzenia

Decydująca siła w Królestwie Chrystusa

Nowy człowiek

Ziemia jako Ziemia Obiecana i odzwierciedlenie i odbicie Królestwa Niebieskiego

Spełnienie Stworzenia

Hymn wdzięczności za odzyskaną harmonię Stworzenia

XIV. ZADANIE MISYJNE

Rozdział 59
Zadanie rozpowszechniania Nowego Bożego Słowa

Wskazanie utworzenia tomów, wydania wyciągów i tłumaczeń

Prawo do poznania Nowego Słowa Boga

Wskazówki do rozpowszechniania Duchowej Nauki

Rozdział 60
Działanie w Duchu Chrystusa

Konieczne własności, cnoty i możliwości nowych Uczniów

Prawidłowa postawa przy rozpowszechnianiu Słowa

Prawidłowy sposób przekazu Słowa

Zadanie pocieszania i uzdrawiania cierpień cielesnych i duchowych

Moment wyjścia ze światową misją

XV. UPOMNIENIA, OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI

Rozdział 61
Przykazania i zadania

Wiara, Nadzieja, Miłość, Pokora, Pewność

Modlitwa, studia, czuwanie, odnowa i uduchowienie

Skierowane do wspólnoty Objawień ostrzeżenia

Ostrzeżenie przed kontynuowaniem Objawień po roku 1950 i fałszywymi objawieniami Chrystusa

Brak cnót, obłuda, bluźnierstwo

Fałszywe pokuty i fałszywe oczekiwania

Ostrzeżenie dla narodów i władców ziemi

Rozdział 62
Słowa do obecnych słuchaczy

Rozdział 63
Wskazówki dla wspólnot i wszystkich Uczniów Chrystusa

Dzieło Duchowe Chrystusa

Duchowy Izrael i Naród Żydowski

Uczniowie i Duchowość

Rozwój

Oczyszczenie i udoskonalenie się

Rzeczywistość i zaświaty

Objawienia Boskości

Człowiek i jego przeznaczenie

Brak cnót, uchybienia, pomyłki

Oczyszczenie i uduchowienie ludzkości

XVI. PROROCTWA I PRZYPOWIEŚCI,
POCIECHA I OBIETNICA

Rozdział 64

Proroctwa

Wypełnienie starych i nowych proroctw

Wielkie proroctwo dla narodów z 10 stycznia 1945 roku, około końca drugiej wojny światowej

Wojny i katastrofy naturalne- znaki na Niebie

Przepowiednia o rozłamie meksykańskiej wspólnoty

Rozdział 65

Przypowieści

Przypowieść o złym zarządcy domu

Przypowieść o drodze przez pustynię do wielkiego miasta

Przypowieść o wspaniałomyślności króla

Rozdział 66

Słowa pociechy i obietnicy

Błogosławieństwa

Dodawanie odwagi do rozwoju

WEZWANIE BOGA

Wezwanie do ludzi obecnego czasu

Wezwanie do intelektualistów

Wezwanie do strudzonych i obciążonych

Wezwanie do Duchowego Izraela